Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden met betrekking tot (project)detachering, interim management, werving&selectie en payrolling, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 890 602 10

HOOFDSTUK I (PROJECT-)DETACHERING & INTERIM MANAGEMENT

 

Artikel 1.1 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van RSC.

 

Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover RSC die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.

 

Artikel 1.2  Definities

Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die zich door tussenkomst van RSC voorziet van een (project-)medewerker.

Kandidaat: ieder natuurlijk rechtspersoon die door tussenkomst van RSC ter beschikking wordt gesteld aan een opdrachtgever van RSC.

Opdrachtbevestiging: de overeenkomst tussen RSC en opdrachtgever op grond waarvan een medewerker door RSC aan de opdrachtgever, tegen betaling, ter beschikking wordt gesteld, om onder diens leiding en toezicht arbeid te verrichten.

(Project-)medewerker: een medewerker, die uit hoofde van een arbeidsovereenkomst of uit hoofde van een overeenkomst van opdracht (freelancer/zzp) met of door tussenkomst van RSC, door RSC ter beschikking wordt gesteld aan een opdrachtgever van RSC of aan de opdrachtgever gelieerde vennootschappen.

Opdrachtgevertarief: het bedrag dat RSC aan de opdrachtgever per uur in rekening brengt voor een (project-)medewerker, zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden.

Dienstverlening: onder de dienstverlening van RSC worden alle diensten verstaan die door RSC worden verleend, onder andere bestaande uit: detachering, uitzenden, Werving en Selectie, payroll, outplacement, implementatie projecten, HR Advies dienstverlening en bemiddeling van freelancers/zzp’ers. 

 

Artikel 1.3 Opdracht

a.    Alle aanbiedingen van RSC zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een schriftelijke aanbieding door RSC aan de opdrachtgever kenbaar is gemaakt.

 

b.    Zodra opdrachtgever voorgedragen kandidaten of (project-)medewerkers van RSC uitnodigt voor een één of meerdere gesprekken erkent de opdrachtgever hiermee een zoekopdracht aan RSC te hebben gegeven en aanvaardt hij hiermee de Algemene Voorwaarden alsmede de door RSC gehanteerde tarieven en betalingstermijn. Het principe ‘no cure no pay’ blijft gehandhaafd tot op het moment dat de voorgedragen kandidaat de aangeboden werkzaamheden aanvaardt.

 

c.     De opdrachtgever verschaft op verzoek van RSC alle gegevens en inlichtingen die voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht naar het oordeel van RSC nodig zijn.

 

d.    RSC zal iedere opdracht bevestigen met vermelding van de aard van de dienstverlening. Bij gebreke van een dergelijke bevestiging wordt het bestaan en de aard van de overeenkomst afgeleid uit de correspondentie tussen de partijen.

 

Artikel 1.4  Uitvoering van de opdracht

a.    De opdrachtgever heeft bij de uitvoering de leiding en houdt toezicht op de uitvoering.

 

b.    RSC is gerechtigd de in de overeenkomst vermelde (project-)medewerker en de projectleider, te vervangen. RSC zal de opdrachtgever schriftelijk mededeling doen van de vervanging. Vervanging van een (project-)medewerker of van de projectleider van RSC vormt geen tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van RSC.

 

c.     De (project-)medewerker zal de opdracht uitvoeren gedurende de in het bedrijf van de opdrachtgever geldende normale arbeidstijden. (project-)medewerkers van RSC kunnen nimmer verplicht worden werkzaamheden te verrichten buiten de in het bedrijf van de opdrachtgever geldende normale arbeidstijden. Indien werkzaamheden buiten de in het bedrijf van de opdrachtgever geldende normale arbeidstijden worden verricht, wordt het uurtarief vermeerderd met het in de overeenkomst genoemde toeslagpercentage.

 

d.    De (project-)medewerkers van RSC zijn gehouden de in het bedrijf van de opdrachtgever geldende veiligheidsmaatregelen en huisregels in acht te nemen.

 

e.    RSC is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten gedurende korte, vooraf in overleg met de opdrachtgever vastgestelde periodes, in geval van verlof of opleidingen van de (project-)medewerkers van RSC, of indien er werkbesprekingen dienen plaats te vinden.

 

Artikel 1.5 Duur van de opdracht

a.    De opdracht die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt, behoudens verlenging voor bepaalde tijd, van rechtswege aan het einde van de periode waarvoor zij is aangegaan.

 

b.    Indien de werkzaamheden na deze einddatum worden voortgezet, is de opdracht van rechtswege verlengd voor dezelfde bepaalde tijd.

 

c.     Indien de opdracht is aangegaan voor de duur van een project of voor een zekere toekomstige gebeurtenis, zonder dat voor dit project of deze gebeurtenis een einddatum is overeengekomen, dient het einde, indien de einddatum bekend is van het project, uiterlijk twee kalendermaanden voor de afloop van het project schriftelijk door de opdrachtgever aan RSC te worden aangekondigd. Ongeacht de feitelijke beëindiging van de werkzaamheden van het project duurt, zolang deze aankondiging niet is gedaan, de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverminderd voort.

 

d.    Indien de opdracht wordt beëindigd tijdens de proeftijd dan dient rekening te worden gehouden met een opzegtermijn van tenminste 5 werkdagen (1 werkweek). Deze beëindiging dient schriftelijk te worden aangekondigd. Ongeacht de feitelijke beëindiging van de werkzaamheden tijdens de proefperiode  duurt de betalingsverplichting van de opdrachtgever tijdens deze termijn onverminderd voort.

 

e.    Voor het bepalen van het moment van schriftelijk opzegging geldt de datum van de poststempel.

 

f.     Elke opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat een van beide partijen de ontbinding van de opdracht inroept omdat de andere partij in verzuim is, in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.

 

Artikel  1.6  Facturering, betaling en vergoeding

a.    De facturen van RSC worden in rekening gebracht aan de hand van de door de opdrachtgever gefiatteerde urenregistratie, welke de opdrachtgever binden. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de urenregistratie het correcte aantal gewerkte uren vermeldt.

 

b.    Betaling door de opdrachtgever gebeurt na facturering. Facturering vindt periodiek plaats (13 perioden per jaar). Alle facturen dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald.

 

c.     RSC is gerechtigd de periodieke factuurbedragen (tarieven) te verhogen overeenkomstig de van overheidswege gestelde wijzigingen van de percentages van de sociale verzekeringspremies in de loonstructuur van de (project-)medewerkers van RSC of de daarvoor geldende cao-verhogingen.

 

d.    Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen factuurtermijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is RSC, zonder dat ingebrekestelling vereist is, vanaf de vervaldag gerechtigd over het openstaande factuurbedrag aan de opdrachtgever een rente van 1,5% per periode in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever nalatig blijft het verschuldigde factuurbedrag te voldoen, zijn de kosten van invordering zowel in als buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van 225 euro onverminderd het recht van RSC om de werkelijk gemaakte kosten en de geleden schade van de opdrachtgever te vorderen.

 

e.    Alle extra kosten die RSC in opdracht van de opdrachtgever maakt of naar het oordeel van RSC dient te maken ten behoeve van een adequate uitvoering van de overeengekomen opdracht, worden door RSC periodiek in rekening gebracht.

 

f.     De in de offerte en opdracht genoemde tarieven zijn altijd exclusief vergoedingen en emolumenten tenzij schriftelijk anders is vermeld. Gehanteerde tarieven zijn exclusief BTW.

 

Artikel 1.7 Bijzondere uitsluiting aansprakelijkheid voor schade en vrijwaring

a.    RSC is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die (project-)medewerkers toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden.

 

b.    RSC is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die (project-) medewerkers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.

 

c.     De opdrachtgever vrijwaart RSC voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van RSC als werkgever van de (project-)medewerker –rechtstreeks of onrechtstreeks –, voortvloeiende uit schaden en verliezen die de (project-)medewerker toebrengt aan de opdrachtgever of aan derden of uit verbintenissen die de (project-)medewerker is aangegaan met of voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.

 

d.    De opdrachtgever vrijwaart RSC volledig voor alle aanspraken op grond van enige de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Arbeidsomstandighedenwet.

 

e.    De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.

 

Artikel 1.8 Aansprakelijkheid

a.    RSC is als goed opdrachtnemer gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover RSC deze verplichting niet nakomt, is RSC, met inachtneming van het hierna in lid 3 bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij RSC en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van RSC.

 

b.    RSC is, voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van onjuiste selectie van een (project-) medewerker, tenzij de opdrachtgever binnen zeven kalenderdagen na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij RSC indient en daarbij aantoont, dat de onjuiste selectie het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van RSC.

 

c.     Iedere aansprakelijkheid en/of verplichting van RSC tot vergoeding van schade van de opdrachtgever, uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of uit welke andere hoofde dan ook, is beperkt tot ten hoogste 20% van het opdrachtgevertarief dat betreffende die (project-) medewerker ingevolge de opdracht van toepassing was over de beoogde duur van de opdracht met een maximum van zesentwintig weken. Dit maximum komt te vervallen, indien er sprake is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van RSC. Aansprakelijkheid van RSC voor indirecte schade, daaronder onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

 

Artikel 1.9 Geheimhouding

RSC, opdrachtgever en (project-)medewerkers zijn voorafgaand aan, gedurende en na beëindiging van de overeenkomst jegens elkaar gehouden tot geheimhouding van alle gegevens waarvan redelijkerwijs te verwachten is dat bekendmaking de partij op wie deze gegevens betrekking heeft, schade kan toebrengen.

 

Artikel 1.10 Verbod tot indienstneming van personeel

a.    Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen tijdens de zoekopdracht en tot twaalf maanden na afloop van de zoekopdracht niet toegestaan met door RSC aangeboden kandidaten en/of (project-)medewerkers van RSC rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens vooraf schriftelijke toestemming van RSC.

 

b.    Het is de opdrachtgever niet toegestaan tijdens de opdracht of binnen een termijn van twaalf maanden nadat de opdracht is geëindigd, met één van de (project-)medewerkers die bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan gaan of anderszins ten behoeve van de opdrachtgever al dan niet via derden werkzaam te laten zijn.

 

c.     In geval van overtreding van lid a. en/of lid b. van dit artikel is de overtredende partij aan RSC een boete verschuldigd ter grootte van zes bruto maandsalarissen van de betreffende arbeidskracht c.q. (project-)medewerker met een minimum van € 25.000. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat daarnaast de mogelijkheid die de wet biedt om volledige schadevergoeding te eisen onverlet.

 

d.    In geval de opdrachtgever in een bouwcombinatie of anderszins in een samenwerking is betrokken met andere organisaties, blijft de oorspronkelijke opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk jegens RSC bij overtreding van onderhavig artikel.

 

e.    Voorgaand is ook van kracht bij tewerkstelling op freelance basis (zzp), bij doorleenconstructies of bij andere overeenkomsten waarbij de kandidaat en/of medewerker al of niet via derden, werkzaamheden verricht voor opdrachtgever.

 

Artikel 1.11 Toepasselijk recht en geschillenregeling

a.    Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing

 

b.    Indien uit deze overeenkomst geschillen voortvloeien doen partijen al datgene dat in hun vermogen ligt om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Indien partijen niet tot een oplossing komen, worden alle geschillen, die naar aanleiding van of in verband met de opdracht of van overeenkomsten ter uitvoering van de opdracht tussen de partijen mochten ontstaan, van welke aard en omvang die ook mogen zijn, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter, tenzij bepalingen van dwingend Nederlands recht anders voorschrijven.

 

HOOFDSTUK II WERVING EN SELECTIE

 

Artikel 2.1  Definities

a.    Werving en Selectie: de opdracht waarbij RSC ten behoeve van indiensttreding bij een opdrachtgever, één of meer kandidaten selecteert en deze(n) mondeling of schriftelijk bij de opdrachtgever introduceert, waarbij de opdracht tot Werving en Selectie succesvol is vervuld indien en zodra een door RSC bij de opdrachtgever voorgestelde kandidaat aldaar in dienst treedt.

 

b.    Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die zich bedient van Werving en Selectie door RSC.

c.     Indiensttreding: Onder indiensttreding worden mede begrepen alle vergelijkbare vormen van feitelijke tewerkstelling (bijv. als opdrachtnemer, vennoot, inleenkracht etc.), al of niet via derden en al of niet bij andere vestigingen van opdrachtgever en/of aan zijn organisatie gelieerde ondernemingen of rechtspersonen.

 

d.    Arbeidskracht: De kandidaat of werknemer die door RSC betrokken wordt in de Werving en Selectie procedure ten behoeve van een opdrachtgever.

 

e.    Zoekopdracht: de opdracht van opdrachtgever aan RSC op grond waarvan RSC Werving en Selectie activiteiten verricht ten behoeve van de betreffende opdrachtgever.

 

f.     Overeenkomst Werving en Selectie: de overeenkomst tussen opdrachtgever en RSC waarin de zoekopdracht, de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en eventuele overige gegevens en verplichtingen worden bevestigd.

 

Artikel 2.2  Opdracht

a.    Een kandidaat kan alleen middels Werving en Selectie bij opdrachtgever in dienst treden, indien voorafgaand aan de zoekopdracht de overeenkomst Werving en Selectie overeengekomen is. In andere gevallen is er sprake van detachering.

 

b.    Alle aanbiedingen van RSC zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een aanbieding door RSC aan de opdrachtgever kenbaar is gemaakt.

 

c.     Een opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden. Zodra opdrachtgever door RSC voorgedragen kandidaten of (project-)medewerkers uitnodigt voor één of meerdere gesprekken aanvaardt hij deze Algemene Voorwaarden en erkent de opdrachtgever hiermee een zoekopdracht aan RSC te hebben gegeven en erkent hij hiermee de tarieven en voorwaarden die RSC hanteert. Het principe no cure no pay blijft gehandhaafd tot op het moment dat de door de opdrachtgever aan de kandidaat aangeboden werkzaamheden wederzijds worden aanvaard.

 

d.    De opdrachtgever verschaft op verzoek van RSC alle gegevens en inlichtingen die voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht naar het oordeel van RSC nodig zijn.

 

e.    RSC is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of de verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten door RSC in strijd met het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Eventuele aansprakelijkheid van RSC in dat geval is beperkt tot directe schade van de opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de betreffende zoekopdracht aan de opdrachtgever in rekening gebrachte en/of te brengen vergoeding.

 

Artikel 2.3  Uitvoering van de opdracht

a.    Door de aanvaarding van een zoekopdracht tot Werving en Selectie neemt RSC een inspanningsverplichting op zich. Een voordracht van een arbeidskracht komt tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap.

 

b.    Inlichtingen die door de opdrachtgever zelf aan RSC zijn verstrekt, zullen als juist worden aanvaard. Referenties worden uitsluitend ingewonnen met toestemming van de arbeidskracht.

 

c.     De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een arbeidskracht.

 

Artikel 2.4  Duur van de opdracht

a.    Een opdracht tot Werving en Selectie eindigt door succesvolle vervulling van de opdracht, door intrekking door RSC c.q. de opdrachtgever of door het verstrijken van de eventueel overeengekomen maximale duur van de zoekopdracht. Partijen kunnen deze duur in onderling overleg verlengen.

 

b.    RSC werft op basis van ‘no cure no pay’. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is zij gehouden de door RSC in het kader van de zoekopdracht gemaakte kosten indien schriftelijk vastgelegd geheel te vergoeden. RSC zal daartoe een specificatie van de kosten opstellen, waarna opdrachtgever gehouden is het bedrag te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 2.5  Honorarium

a.    Bij een succesvolle vervulling van de Werving en Selectieopdracht wordt door RSC aan opdrachtgever een honorarium in rekening gebracht. Grondslag voor (de berekening van) het honorarium is het bruto jaarsalaris van de bij de opdrachtgever in dienst tredende arbeidskracht op basis van een fulltime (40 uur) dienstverband. Het bruto jaarsalaris beslaat het salaris inclusief vakantiegeld en eventuele 13e maand of 14e periode bij vierweekse verloning, maar exclusief overige emolumenten.

 

b.    Het honorarium bedraagt 22 % van het bruto jaarsalaris, zoals in het vorige lid bedoeld, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW. Het honorarium heeft een minimum van  9.500 euro excl. btw per invulling.

 

c.     Het honorarium wordt bij de opdrachtgever in rekening gebracht zodra de arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat is getekend, of zoveel eerder indien er sprake is van een werkgever / werknemer relatie of arbeidsverhouding.

 

d.    De opdrachtgever is behalve het honorarium aan RSC verschuldigd alle kosten die RSC ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt, voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen RSC en de opdrachtgever is overeengekomen.

 

e.    De opdrachtgever is gehouden om binnen veertien dagen na een daartoe gedaan verzoek aan RSC de gegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van het bruto jaarsalaris en de startdatum van de door RSC geselecteerde kandidaat. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is RSC gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform de schatting te factureren.

 

f.     Onder een succesvolle vervulling van de zoekopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door RSC aan de opdrachtgever voorgestelde arbeidskracht binnen twaalf  maanden na die introductie in dienst treedt of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij de opdrachtgever of bij daaraan gelieerde onderneming. Tenzij opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het honorarium eveneens verschuldigd indien de door RSC geïntroduceerde arbeidskracht bij opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.

 

Artikel 2.6  Betaling

a.    De betalingstermijn van de door RSC verzonden factuur bedraagt dertig dagen na factuurdatum. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en vanaf dan de wettelijke rente verschuldigd.

 

b.    Indien de opdrachtgever nalatig blijft het verschuldigde factuurbedrag te voldoen, zijn de kosten van invordering zowel in als buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van 225 euro onverminderd het recht van RSC om de werkelijk gemaakte kosten en de geleden schade van de opdrachtgever te vorderen.

 

Artikel 2.7 Verbod tot indienstneming arbeidskracht

a.    Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen tijdens de zoekopdracht en tot twaalf maanden na afloop van de zoekopdracht niet toegestaan met een kandidaat of (project-)medewerker van RSC rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens vooraf schriftelijke toestemming van RSC.

 

b.    Ingeval van overtreding van lid a. van dit artikel is de overtredende partij aan RSC een boete verschuldigd ter grootte van 23 % van het bruto jaarsalaris van de betreffende arbeidskracht c.q. (project-)medewerker. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding en geeft RSC onverminderd het recht tot het vorderen van de werkelijke gelede schade aan opdrachtgever.

 

Artikel 2.8 Aansprakelijkheid

RSC is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door RSC geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, is de opdrachtgever verantwoordelijk. De opdrachtgever aanvaardt dat RSC op geen enkele wijze aansprakelijk is voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door arbeidskrachten die door RSC zijn geselecteerd.

 

Artikel 2.9 Toepasselijk recht en geschillenregeling

a.    Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

 

b.    Indien uit deze overeenkomst geschillen voortvloeien doen partijen al datgene dat in hun vermogen ligt om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Indien partijen niet tot een oplossing komen, worden alle geschillen, die naar aanleiding van of in verband met de opdracht of van overeenkomsten ter uitvoering van de opdracht tussen de partijen mochten ontstaan, van welke aard en omvang die ook mogen zijn, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter, tenzij bepalingen van dwingend Nederlands recht anders voorschrijven.

 

HOOFDSTUK III PAYROLLING

 

Artikel 3.1 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van RSC met betrekking tot payroll.

 

Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover RSC die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.

 

Artikel 3.2 Definities

Payroll:  het door RSC aangaan van een arbeidsovereenkomst met (nieuwe) medewerkers

van de opdrachtgever onder gelijktijdige ter beschikkingstelling van de betreffende medewerkers aan opdrachtgever.

 

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een medewerker van RSC inleent.

Opdrachtbevestiging: de overeenkomst tussen RSC en opdrachtgever op grond waarvan een medewerker door RSC aan de opdrachtgever, tegen betaling, ter beschikking wordt gesteld, om onder diens leiding en toezicht arbeid te verrichten.

 

Medewerker: een persoon, die uit hoofde van een arbeidsovereenkomst of uit hoofde van een overeenkomst van opdracht (freelancer/zzp) door RSC ter beschikking wordt gesteld aan een opdrachtgever van RSC of aan de opdrachtgever gelieerde vennootschappen.

 

Opdrachtgevertarief: het bedrag dat RSC aan de opdrachtgever per gewerkt uur in rekening brengt voor een arbeidskracht, zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3.3 Opdracht

a.    Alle aanbiedingen van RSC zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een schriftelijke aanbieding door RSC aan de opdrachtgever kenbaar is gemaakt.

 

b.    De opdrachtgever verschaft op verzoek van RSC alle gegevens en inlichtingen die voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht naar het oordeel van RSC nodig zijn.

 

c.     RSC zal iedere opdracht bevestigen met vermelding van de aard van de dienstverlening. Bij gebreke van een dergelijke bevestiging wordt het bestaan en de aard van de overeenkomst afgeleid uit de correspondentie tussen de partijen.

 

Artikel 3.4 Uitvoering van de opdracht

a.    De opdrachtgever heeft bij de uitvoering de leiding en houdt toezicht op de uitvoering.

 

b.    De medewerker zal de opdracht uitvoeren gedurende de in het bedrijf van de opdrachtgever geldende normale arbeidstijden. Medewerkers van RSC kunnen nimmer verplicht worden werkzaamheden te verrichten buiten de in het bedrijf van de opdrachtgever geldende normale arbeidstijden. Indien werkzaamheden buiten de in het bedrijf van de opdrachtgever geldende normale arbeidstijden worden verricht, wordt het uurtarief vermeerderd met het in de overeenkomst genoemde toeslagpercentage.

 

c.     De medewerkers van RSC zijn gehouden de in het bedrijf van de opdrachtgever geldende veiligheidsmaatregelen en huisregels in acht te nemen.

 

d.    RSC is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten gedurende korte, vooraf in overleg met de opdrachtgever vastgestelde periodes, in geval van verlof of opleidingen van de medewerkers van RSC, of indien er werkbesprekingen dienen plaats te vinden.

 

Artikel 3.5 Duur van de opdracht

a.    De opdracht die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt, behoudens verlenging voor bepaalde tijd, van rechtswege aan het einde van de periode waarvoor zij is aangegaan.

 

b.    Indien de werkzaamheden na deze einddatum worden voortgezet, is de opdracht van rechtswege verlengd voor dezelfde bepaalde tijd.

 

c.     Indien de opdracht is aangegaan voor de duur van een project of voor een zekere toekomstige gebeurtenis, zonder dat voor dit project of deze gebeurtenis een einddatum is overeengekomen, dient het einde, indien de einddatum bekend is van het project, uiterlijk twee kalendermaanden voor de afloop van het project schriftelijk door de opdrachtgever aan RSC te worden aangekondigd. Ongeacht de feitelijke beëindiging van de werkzaamheden van het project duurt, zolang deze aankondiging niet is gedaan, de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverminderd voort.

 

d.    Indien de opdracht wordt beëindigd tijdens de proeftijd dan dient rekening te worden gehouden met een opzegtermijn van tenminste 5 werkdagen (1 werkweek). Deze beëindiging dient schriftelijk te worden aangekondigd. Ongeacht de feitelijke beëindiging van de werkzaamheden tijdens de proefperiode  duurt de betalingsverplichting van de opdrachtgever tijdens deze termijn onverminderd voort.

 

e.    Voor het bepalen van het moment van schriftelijk opzegging geldt de datum van de poststempel.

 

f.     Elke opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat een van beide partijen de ontbinding van de opdracht inroept omdat de andere partij in verzuim is, in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.

 

Artikel  3.6  Facturering, betaling en vergoeding

a.    De facturen van RSC worden in rekening gebracht aan de hand van de door de opdrachtgever gefiatteerde digitale urenregistratie, welke de opdrachtgever binden. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de digitale urenregistratie het correcte aantal gewerkte uren vermeldt.

 

b.    Betaling door de opdrachtgever gebeurt na facturering. Facturering vindt periodiek plaats (13 perioden per jaar). Alle facturen dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald.

 

c.     RSC is gerechtigd de periodieke factuurbedragen (tarieven) te verhogen overeenkomstig de van overheidswege gestelde wijzigingen van de percentages van de sociale verzekeringspremies in de loonstructuur van de (project-)medewerkers van RSC of de daarvoor geldende cao-verhogingen.

 

d.    Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen factuurtermijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is RSC, zonder dat ingebrekestelling vereist is, vanaf de vervaldag gerechtigd over het openstaande factuurbedrag aan de opdrachtgever een rente van 1,5% per periode in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever nalatig blijft het verschuldigde factuurbedrag te voldoen, zijn de kosten van invordering zowel in als buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van 225 euro onverminderd het recht van RSC om de werkelijk gemaakte kosten en de geleden schade van de opdrachtgever te vorderen.

 

e.    Alle extra kosten die RSC in opdracht van de opdrachtgever maakt of naar het oordeel van RSC dient te maken ten behoeve van een adequate uitvoering van de overeengekomen opdracht, worden door RSC periodiek in rekening gebracht.

 

f.     De in de offerte en opdracht genoemde tarieven zijn altijd exclusief vergoedingen en emolumenten tenzij schriftelijk anders is vermeld. Gehanteerde tarieven zijn exclusief BTW.

 

Artikel 3.7 Bijzondere uitsluiting aansprakelijkheid voor schade en vrijwaring

a.    RSC is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die medewerkers van RSC toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden.

 

b.    RSC is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die medewerkers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.

 

c.     De opdrachtgever vrijwaart RSC voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van RSC als werkgever van de medewerker –rechtstreeks of onrechtstreeks –, voortvloeiende uit schaden en verliezen die de medewerker toebrengt aan de opdrachtgever of aan derden of uit verbintenissen die de medewerker is aangegaan met of voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.

 

d.    De opdrachtgever vrijwaart RSC volledig voor alle aanspraken op grond van enige de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Arbeidsomstandighedenwet.

e.    De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.

 

Artikel 3.8 Aansprakelijkheid

a.    RSC is als goed opdrachtnemer gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover RSC deze verplichting niet nakomt, is RSC, met inachtneming van het hierna in lid 3 bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij RSC en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van RSC.

 

b.    RSC is, voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van onjuiste selectie van een medewerker.

 

c.     Iedere aansprakelijkheid en/of verplichting van RSC tot vergoeding van schade van de opdrachtgever, uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of uit welke andere hoofde dan ook, is beperkt tot ten hoogste 20% van het opdrachtgevertarief dat betreffende die medewerker ingevolge de opdracht van toepassing was over de beoogde duur van de opdracht met een maximum van zesentwintig weken. Dit maximum komt te vervallen, indien er sprake is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van RSC. Aansprakelijkheid van RSC voor indirecte schade, daaronder onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

 

Artikel 3.9 Geheimhouding
RSC, opdrachtgever en medewerkers zijn voorafgaand aan, gedurende en na beëindiging van de overeenkomst jegens elkaar gehouden tot geheimhouding van alle gegevens waarvan redelijkerwijs te verwachten is dat bekendmaking de partij op wie deze gegevens betrekking heeft, schade kan toebrengen.

 

Artikel 3.10 Toepasselijk recht en geschillenregeling

a.    Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

 

b.    Indien uit deze overeenkomst geschillen voortvloeien doen partijen al datgene dat in hun vermogen ligt om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Indien partijen niet tot een oplossing komen, worden alle geschillen, die naar aanleiding van of in verband met de opdracht of van overeenkomsten ter uitvoering van de opdracht tussen de partijen mochten ontstaan, van welke aard en omvang die ook mogen zijn, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter, tenzij bepalingen van dwingend Nederlands recht anders voorschrijven.

profielfoto website

Contact

Wil jij ook op korte termijn het verschil maken voor de lange termijn? Neem dan contact op met Michiel van den Beuken. 

Wij maken gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruikerservaring

Door het klikken op de knop "Ok, ik ga akkoord" geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze site. Nee, ik wil graag meer informatie

Cookie Settings

We would like to use cookies and we ask your permission to place them.

Necessary cookies help us make the website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Anonymous statistic cookies help us to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

Analytical cookies help us to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information.

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

Wij maken gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruikerservaring

Door het klikken op de knop "Ok, ik ga akkoord" geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze site. Nee, ik wil graag meer informatie

Cookie Settings

We would like to use cookies and we ask your permission to place them.

Necessary cookies help us make the website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Anonymous statistic cookies help us to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

Analytical cookies help us to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information.

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.